آپدید جدید اینستاگرام اکسو کمی از رقص جدیدشون همراه با گازهای چانیول

فیلم ″Gift″ با بازی Suho به 5 میلیون بازدید در یوتیوب رسید!

فیلم جدیدی که Leader Suho بازی کرده, بازدیدش به ۵ میلیون و ۶۴ هزار و ۳۹۵ رسیده است!